top of page

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-leverings en betalingsvoorwaarden van;
Postadres;
Lefft
Mazenhofstraat 9
3886 AW Garderen
Email; info@lefft.nl

Artikel 1: Defenitie
Lefft is een online winkel in nieuwe en vintage woonaccessoires, en meubels, welke is te bezoeken via www.lefft.nl

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
  algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
  gesloten.

 

Artikel 3: Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat : Interieur en accessoires.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn.  Dit betreft in het bijzonder:

  − De prijs op de site is inclusief belasting.
  − De eventuele kosten van aflevering zijn afhankelijk van de afstand naar het bezorgadres. De juiste mogelijkheid is door Lefft geselecteerd.
  − Lefft is niet aanspreekbaar voor de schade die tijdens de een product tijdens de verzending oploopt. Uiteraard wordt het artikel zo goed mogelijk ingepakt voor transport. 
  − Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht (14 dagen). Uitgezonderd sieraden, vintage artikelen en maatwerk.  

 

 

Artikel 4: Bestellingen
4.1 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lefft onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden
4.2 Indien u uw gegevens op de orderbevestiging wilt wijzigen of u wilt uw bestelling wijzigen, dient u hierover binnen 24 uur een e-mail te sturen naar info@lefft.nl

4.3 Een bestelling kan kosteloos en zonder opgave van redenen door de koper worden geannuleerd, binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling, mits deze nog niet is verstuurd.

4.4 De bestellingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

4.5 Ondanks dat Lefft de site up-to-date houdt zou het voor kunnen komen dat een artikel net gereserveerd is. In dat geval neemt Lefft zo spoedig mogelijk contact op met de koper voor een eventueel alternatief.

4.6 Lefft is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie aan te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd wordt dit o.v.v. de reden aan de koper medegedeeld.

Artikel 5: Prijzen
5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten. Op margeproducten is geen BTW van toepassing dit wordt duidelijk bij de bestelling vermeld. Kennelijke typefouten worden voorbehouden. De totaalprijs, inclusief verzendkosten en eventuele andere bijkomende kosten, wordt aan u getoond voordat u de bestelling definitief plaatst.

5.2 Voor bestellingen binnen Nederland hanteert Lefft de Post NL tarieven voor pakketverzending.

In sommige gevallen past een bestelling door de brievenbus, u betaalt dan afwijkende verzendkosten (binnen Nederland). Voor rembours zendingen geld een extra toeslag. De definitieve verzendkosten worden voordat u de bestelling plaatst aan u getoond. Ook als het niet mogelijk is uw bestelling te verzenden dan wordt dit voor het afronden van de bestelling aan u gemeld. Voor verzending naar het buitenland gelden andere tarieven, wij verzenden alleen binnen Europa. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@lefft.nl, wij doen u dan een aanbieding op maat.

5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, zulks als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.

5.4 Lefft kan op ieder gewenst moment prijzen en tarieven wijzigen. Met uitzondering van de op dat moment afgesloten koopovereenkomsten. 

5.5 Alle aanbiedingen en prijsopgaven gedaan door Lefft zijn vrijblijvend, tenzij door Lefft schriftelijk of per e-mail anders vermeld. Een offerte of aanbieding gedaan door Lefft heeft een geldigheidsduur van 10 dagen, tenzij anders vermeld. De aanbiedingen op de site zijn geldig zolang de voorraad strekt en zoals weergegeven op de site.

Artikel 6: Betalingen
6.1 Betaling van een bestelling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.
Betaling is mogelijk door:
a) Betaling vooruit middels overboeking per bank of giro. De betaling dient volledig binnen 5 dagen na orderdatum door Lefft te zijn ontvangen op het in de orderbevestiging vermelde rekeningnummer, waarna de bestelling zal worden verzonden;
b) Zelf afhalen van uw bestelling. U kunt het artikel via de webshop bestellen en betalen. Afhalen van uw bestelling geschiedt op afspraak. 
6.2 Indien gebruik wordt gemaakt van artikel 6.1, sub a, en er zonder opgaaf van redenen nog geen betaling bij Lefft is binnengekomen, ontvangt u van ons een herinneringsmail. Indien u niet binnen twee dagen na de herinneringsmail reageert heeft Lefft het recht uw bestelling door te verkopen aan derden en vervalt de overeenkomst. Uw bestelling wordt gedurende deze termijn gereserveerd.

Artikel 7: Levering
7.1 Lefft streeft ernaar uw bestelling binnen drie werkdagen na ontvangst van uw betaling te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 30 dagen na plaatsing van uw bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
7.2 Wanneer de koper een order heeft geplaatst en de levertermijn wijkt af van de in de webwinkel vermelde levertermijn, neemt Lefft contact op met de koper. Indien de afwijkende levertermijn problemen oplevert voor de koper heeft deze het recht de overeenkomst kosteloos te laten ontbinden. Na ontbinding wordt het reeds betaalde bedrag z.s.m. en uiterlijk binnen 10 dagen door Lefft op de rekening van de koper teruggestort. Lefft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge hiervan.
7.3 Lefft besteedt de grootst mogelijke zorg aan de verzending van uw artikelen.
7.4 De koper dient direct na ontvangst van de bestelling de goederen te controleren op eventuele beschadigingen of fabricagefouten. Indien deze aanwezig zijn dient te koper deze schriftelijk of per e-mail info@lefft.nl binnen 7 dagen na leverdatum aan Lefft te melden. Lefft neemt dan contact op met de koper om de klachten naar alle redelijkheid en tevredenheid op te lossen.

7.5 Indien de koper bij aflevering niet op het door de koper opgegeven afleveradres is, ook niet bij eventuele volgende bezorgpogingen en niet reageert op een eventueel berichtje de bestelling in het depot van de betreffende Pakket- of Koeriersdienst op te halen, komt de bestelling terug naar Lefft. Lefft neemt vervolgens contact op met de koper voor het opnieuw verzenden
7.6 Mogelijke claims op externe schades door fabricagefouten of beschadigingen vervallen 7 dagen na leverdatum.
7.7 Op al onze verzendingen zijn de algemene voorwaarden van Post NL van toepassing.
http://www.postnl.nl/voorthuis/brief-versturen/tarieven/pakketten/

Artikel 8: Retourzending
8.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. wel moet aan de onderstaande voorwaarden worden voldaan; uitgezonderd sieraden, vintage en maatwerk. 
a) De koper Lefft binnen de bovengenoemde termijn hiervan schriftelijk of per e-mail (barbara@lefft.nl) op de hoogte stelt en de betreffende bestelling binnen 30 dagen aan Lefft Vintage retourneert.
b) De artikelen nog in originele staat van verzending zijn en voorzien van aangehechte labels en originele verpakking onbeschadigd worden geretourneerd.
8.2 U bent gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retourzendingen die u per post verzendt dienen voorzien te zijn van voldoende frankering. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd. De retourkosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de koper.
8.3 Indien voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in artikel 8.1 wordt het totaalbedrag van de geretourneerde goederen inclusief eventuele verzendkosten maar exclusief eventuele retourkosten door Lefft binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending op de rekening van de koper teruggestort.
8.5  Het recht op teruggave geld niet voor vintage, maatwerk, seizoensartikelen of door Lefft bewerkte producten op verzoek van de koper van de bestelling. Deze bezorgpoging is voor rekening van de koper.

Artikel 9: Persoonsgegevens
9.1 Lefft  Vintage respecteert de privacy van de bezoekers in haar winkel zoals beschreven in het Privacy Statement, welke is te vinden op de website.

Artikel 10: Geldigheid Voorwaarden
10.1 Van toepassing is steeds de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 11: Toepasselijk recht aansprakelijkheid en garantie
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waar deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten en/of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, bij voorkeur per e-mail via info@lefft.nl Lefft zal ervoor zorgdragen dat wensen, vragen en problemen m.b.t. producten en diensten tijdig worden onderzocht om tegemoet te kunnen komen aan wensen, vragen te beantwoorden en problemen op te lossen naar redelijkheid en tevredenheid.

11.3 De garantie op onze producten is gelijk aan de garantie die wordt gegeven door de producent of leverancier van het betreffende product of dienst en bij Lefft op te vragen.
11.4 Eventuele aansprakelijkheid van Lefft tegenover de koper m.b.t. een afgesloten overeenkomst beperkt zich tot het maximum van het bedrag in de overeenkomst. Lefft is niet verantwoordelijk voor welke gevolgschade dan ook.
11.5 Lefft aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik, verkeerd gebruik of misbruik van de door Lefft geleverde producten.
11.6 Indien Lefft door overmacht een verplichting niet kan nakomen wordt de betreffende verplichting voor de duur van de overmacht opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan; alle van buiten komende oorzaken waarop Lefft geen invloed heeft. In dat geval zal de koper hiervan door Lefft in kennis worden gesteld. Indien het nakomen van de overeenkomst onmogelijk is geworden, heeft Lefft het recht de overeenkomst te ontbinden. De koper kan Lefft niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen hiervan.

11.7 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.


Artikel 12: Wijzigingsrecht, Juistheid van gegevens
12.1 Hoewel Lefft ernaar streeft de informatie op haar website correct en actueel te houden, zijn fouten en onjuistheden niet geheel uit te sluiten. Kleuren van producten en stoffen op de foto’s kunnen enigszins afwijken van de werkelijke kleuren.
12.2 Lefft is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten en onjuistheden en/of de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.
12.3 Lefft is niet verantwoordelijke voor informatiebronnen op de site die door derden worden aangeboden en onderhouden en derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie.
12.4 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Lefft behoudt zicht het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Artikel 13: Auteursrecht
13.1 Niets van deze website mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Lefft.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze Voorwaarden, neem dan schriftelijk, per e-mail of telefonisch contact met ons op.

Lefft
Postadres:

Mazenhofstraat 9
3886 AW Garderen
info@lefft.nl

bottom of page